Scroll Top

Rørdagene 2022

.
Rørdagene 2022 oslo gardermoen
NÅR
Tirsdag 7.juni 2022
08.00 – 16.30
hvor
Scandic Oslo Airport hotell
Delta på rørdagene på Scandic Oslo Airport hotell

Nå er vi endelig tilbake til en mer normal hverdag selv om man fortsatt skal vise hensyn og være forsiktig. Men det betyr at vi kan arrangere seminarer på den normale måten igjen. Derfor har vi bestemt oss for å arrangere “Rørdagene 2022 ” på Scandic Oslo Airport hotell 7. juni. Her møter du sentrale aktører i VVS- og byggenæringen som innledere og foredragsholdere og ikke minst paneldebatter over aktuelle bransjespørsmål. Nytt av året, er at vi har invitert toppene i rørkjedene til plenumsdebatt. Under ser dere konferanseprogrammet og foredragsholdere.

konferansens
partnere og sponsorer
program
rørdagene 2022

Utviklingen og endringene i rørbransjen går fortere og fortere. Det krever mer av alle aktørene i verdikjeden.  Samtidig stiller byggebransjen strengere krav til kompetanse, utdanning, byggetid, sporbarhet, produkter, tverrfaglighet, tekniske løsninger, digitalisering osv. Flere røster hevder at rørbransje henger etter i utviklingen på flere områder.

Verdikjeden i bransjen utfordres også fra konkurrerende bransjer som byggevare, netthandel, flisbutikker++. I tillegg lurer enda større aktører i det fjerne. Et annet sentralt tema er utdanning og rekruttering. Hvordan skal rørbransjen tilpasse seg den raske teknologiutviklingen for bransjen?

Alt dette setter press på hele verdikjeden i rørbransjen. Hvordan skal man løse de ulike utfordringene på de ulike områdene? At det blir endringer, er det eneste sikre. Målet med seminaret er å belyse status i dagens rørbransje. Hva er man gode på, og hva kan man gjøre bedre! Og ikke minst, hvordan vil fremtiden bli?

Registrering

Registrering og enkel frokost

08.00 – 08.55
Velkommen og åpning av seminaret.

Konferansier og møteleder, er som i 2019, NRK-profil Erik Wold, en av landets skarpeste og mest erfarne journalister.

08.55-09.00

” Rørdagene 2022, hvor står vi – og hvordan oppfattes bransjen som en del av byggenæringen? Hvilke krav stilles til rørbransjen i fremtiden, og under hvilke rammebetingelser”

Hvor står rørbransjen etter pandemien?  

Pandemien har vist oss at vi er sårbare for stengte grenser og mangel på arbeidskraft. Rekruttering er derfor vår viktigste utfordring og jobb fremover. Vi må gjøre oss enda mer attraktive for ungdommen og foreldrene deres med å snakke opp rørleggerfaget. Faget vårt må holdes høyt, og forsvares mot alle former for svekkelse.

09.00 – 09.15 Marianne Wætnes Røiseland. Adm.direktør, Rørentreprenørene Norge

Håndverksfagenes rammevilkår – liv og død

Strukturen i bransjen truer de små og mellomstore håndverkerbedriftene. Nye byggeteknikker, større andel av større bygg, forskyving av makt og avhengighet i næringskjeden, regelverk for offentlige anskaffelser og nedbygging av offentlig innkjøpskompetanse truer de små bedriftene. Rekrutteringen til mange av fagene synker og man kan undre seg hvor dette ender. Hvilke trusler og muligheter er det i dette terrenget.

09.15 – 09.30 Knut Strand Jacobsen. Adm.direktør – Byggmesterforbundet

TEKNISKE ENTREPRENØRER MÅ TA EN STØRRE OG MER SENTRAL ROLLE I UTVIKLING OG REALISERING AV FREMTIDENS BYGGERI

Hardersen er en smule forundret over at de tekniske entreprenørene står med lua i hånda i byggeriene, at de er litt nede i næringskjeden.

Han mener man må ta steget fram og vise at VVS-bransjen kan levere. Være mer offensive og ta styringen.
Må utvikle oss ytterligere for å ta en slik posisjon. Det er ikke nok med høye ambisjoner, vi må vise at vi duger og har evne og gjennomføringskraft.

09.30 – 09.45 Rune Hardersen. Adm.direktør – GK NORGE

NS6450 ER EN STANDARD OM TEKNISK FERDIGSTILLELSE OG PRØVEDRIFT. STANDARDEN ER GJELDENDE I VELDIG MANGE KONTRAKTER I DAGENS MARKED

Hent erfarer at så si ingen av våre UE/TUE kjenner innholdet i NS6450, og hvordan det påvirker leveransene. Det er skremmende, og urovekkende.

09.45 – 10.00 Gunnlaugur Trausti Vignisson, Teamleder ITB-ansvarlig – Hent AS

GJENNOM TIDLIG INVOLVERING OG SAMSPILL VIL VI FÅ MER FORNØYDE KUNDER OG BRUKE TID OG KOMPETANSE RIKTIG!

VVS installasjonen i byggene blir mer og mer komplekse og er en viktig premissgiver for at byggene skal fungere. I mange av totalentreprisene opplever vi at hovedentreprenøren har et samspill med sin kunde i lang tid før de tekniske entreprenørene kontraheres.

Bransjen må i større grad få plass rundt bordet sammen med utbyggere og byggherrer.

Vi som bransje må intensivere arbeidet med å utvikle løsningskompetanse og ikke minst prosjekteringsledelse for å sikre at det anlegget som er priset blir bygget og at dette er i tråd med kundens forventninger.

10.00 – 10.15 Tore Bakke, Adm.direktør – Bravida Norge AS

Benstrekk med kaffe og noe å bite i – 15 min

10.15 – 10.30

VVS-og byggebransjen har lavest produktivitet. HVordan kan vi endre det?

Mye utvikles med hensyn til digitalisering. men i hvilken grad ser vi på «rasjonalisering», Vi tar opp samme temaer og bruker mange timer på å komme frem til nesten det samme svaret i hvert eneste prosjekt. Det vil si, i hvilken grad klarer vi å gjenbruke gode løsninger og metoder, uten å måtte finne opp hjulet på nytt hver gang?

10.30 – 10.45 Ferry Smits, Senior Specialist Building Physics – Rambøll

PANELDEBATT

Deltagere i paneldebatten blir: Rune Hardersen, GK, Gunnlaugur T.Vignisson, Hent, Tore Bakke, Bravida, Eli Hermine Heyerdahl Eide, Rørentreprenørene Norge, Ferry Smits, Rambøll, .Temaet blir hentet ut fra foredragene som samspill, rollefunksjoner, effektivitet og produktivitet, innleie, rekruttering og bærekraft.

10.45 – 11.30

Lunsj

11.30 – 12.30

Hvordan ser verdikjeden i VVS-bransjen ut  fremover?


Hvordan vil vareflyten og handelshverdagen i rørbransjen fortone seg de neste årene? Mange mener bransjen har en del utfordringer som må løses fort.

PLENUMSDEBATT MELLOM LEDERNE i VB, Konekta, VVS Norge,VVS Eksperten, Rørkjøp og Flow. TEMAER som vil diskuteres:

Hvordan har pandemien påvirket rørleggerbedriftene i kjedene? Hvilke trender vil vi se fremover på kjedenivå – bransjeglidning osv. Hvor viktig er merkevareleverandørene for VVS-bransjen?  Er leverandørene en ressurs, eller er det best pris som gjelder? Andre stikkord er EPD dokumentasjon, Bærekraft, Fotavtrykk, Emballasje.

12.30 – 13.15  Deltagere: Line Ekroll Dyb – Konekta, Børge Aanestad VB, Kai Johnsen – VVS Eksperten, Thorbjørn Theie – VVS Norge, Håvard Hildrum – Flow Group, og Frank Olsen – Rørkjøp.

 Åpen varedatakanal direkte fra produsent til sluttbruker

Det er behov for å finne en effektiv struktur for varenavn og kategorisering som tilfredsstiller gjeldende nasjonale og internasjonale standarder. Hvor langt har man kommet i denne prosessen?

13.15 – 13.30  Lars O.Overskeid, Rørkjøp

Varedatabasenes fremtidige rolle

Hvorfor er en samlet varedatabase effektiviserende og hvordan vil bransjedatabasene utvikles for å tilfredsstille fremtidige krav og løsninger.

13.30 – 13.45 Øyvind Skarholt, Adm.direktør – Norsk Byggtjeneste

Varedatabaser: Nå er det produsentenes tur!

Ekte digitalisering basert på omforente standarder.

13.45 – 14.00  Terje Røising – VVP

COVID 19 HAR PÅFØRT OSS BETYDELIG PRESS PÅ EKSISTERENDE FORRETNINGSMODELLER, RUTINER OG IKKE MINST BEHOVET FOR MER TVERRFAGLIGHET
Verden vi lever i blir mer kompleks,  og ikke så forutsigbar som tidligere.

Flere tiltak, høyere krav, og store svinger med hensyn til planlegging og logistikk, blir mer og mer viktig.

Derfor må rørbransjen bli mer transparent, forstå betydningen av  tverrfaglighet, kommunikasjon  og hvordan vi jobber sammen som hele byggebransje.
Hvordan skal kunstig intelligens bidra til en bedre fremtid via AgainX.ai, og hvorfor/hvordan skal vi få til det med fokus på både teknologi og mennesker.

14.00 – 14.15  Daniel C. Tabacaru – Reframe Arkitektur AS

BRANSJEGLIDNING OG MARKEDSMAKT

Hvordan skal verdikjeden jobbe sammen for å beholde troverdigheten i et marked preget av sterk bransjeglidning?

Hvordan kan bransjen sikre seg mot misbruk av markedsmakt fra sterke enkeltaktører?

14.15 – 14.30 Bjørn Moen, Adm.direktør – Heidenreich AS

KAMPEN MOT TEKNOLOGIGIGANTENE, HVORDAN HANDELEN ENDRER SEG I REKORDFART 

Norsk handel kjenner ingen grenser lenger. Teknologien tvinger frem endringer som smerter gamle forretningsmodeller, inkludert VVS-bransjen. Virke tar pulsen på norsk handel og ser på viktige drivere i årene som kommer.

14.30 – 14.45  Bror William Stende,  Bransjedirektør  – Virke Faghandel

Benstrekk med kaffe og noe å bite i – 15 min

14.45 – 15.00

INGEBORG-NETTVERKETS MENTORPROGRAM SKAL GI KVINNER I BRANSJEN EN MULIGHET TIL Å UTVIKLE RETT KOMPETANSE. HVORDAN GÅR DET ARBEIDET?

Mentorprogrammet skal koble kvinner som ønsker en karriere innen rørfaget sammen med toppledere i VVS-bransjen. Hvor utbytterikt har det vært for mentorer og menteer?

15.00 – 15.15  Eli Hermine Heyerdahl Eide, Rørentreprenørene Norge og Marie Linn Havsgård, Chr. Vestrheim AS

LOVREGULERING AV YRKER

Rørentreprenørene Norge er positive til Byggkvalitetutvalgets anbefaling om lovregulering av yrker. Slik vi ser det er en fremtidig lovregulering av yrkene for rørleggere og kulde- og varmepumpeteknikere (montører) nødvendig.
VVS-tekniske installasjoner i bygg øker i omfang og har en økende grad av kompleksitet, vanskelighetsgrad og HMS relaterte forhold – som gjør at konsekvensene blir store ved feil utførelse.
.

15.15 – 15.30 Oddgeir Tobiassen, Direktør kompetanse og utvikling – Rørentreprenørene Norge

Jeg er bare rørlegger!

Spør du en ung elektriker hva de jobber med sier han eller hun, jeg er elektriker, spør du en rørlegger, sier han eller hun, jeg er bare rørlegger. Hvorfor er det slik? Rørbransjen jobber med vann-miljø-bærekraft. Det er ungdommen og unge mennesker opptatt av – Vi trenger flere rørleggere!

15.30 – 15.45  Rune Flengsrud, Adm.direktør – Ahlsell Norge AS

Paneldebatt om Rekruttering til rørbransjen

 

Vi trenger flere rørleggere – hvordan skal vi få enda flere til å velge rørleggerfaget. Hvordan kan vi gjøre faget enda mer attraktiv ut mot ungdommen og de yngre? Flere mener utdanningsløpet og kunnskapsnivået til rørleggeren må styrkes, og klarer vi å møte behovet for nok rørleggere og beholde gode rørleggere. Dette en noen temaene som tas opp under debatten.

15.45 – 16.30  Deltagere i paneldebatten:
Helge Ranheim – Østlandske VVS AS, Marie Linn Havsgård – Chr.Vestrheim AS, Bård Aas, Opplæringskontoret Romerike, Rune Flengsrud – Ahlsell Norge, Oddgeir Tobiassen – Rørentreprenørene Norge, og Geir Jansen – Andenæs VVS AS.

Takk for i dag og vel hjem!

>

meld deg på
konferansen

Praktisk informasjon:
Tid: Tirsdag 7.juni 2022. Kl. 08.00 -16.30
Sted: Scandic Oslo Airport hotell, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen, Norway. Tlf. +47 23 15 59 00
Deltageravgift: kr. 2.995,- eks.mva. Inkluderer seminar, lunsj + pausesnacks
Kontaktpersoner: VVSforum: Stig Grindahl, mob: 480 68 283, stig@vvsforum.no – Leif Sandtangen, mob: 416 10 305, leif@vvsforum.no
Påmeldingen er bindende, men dersom vi må utsette eller avlyse vil påmeldingsavgiften refunderes i sin helhet.

NB! Vær nøye med utfyllingen av påmeldingsskjema. Fornavn, etternavn, firma, ansatte nr, riktig fakturaadresse, tlf.nr, email adr. osv.

VIKTIG: ved riktig utfylling av påmeldingsskjemaet, vil du få en tilbakemelding med en gang om at påmeldingen din er registrert.

Smittevern:
Vår høyeste prioritet er å ivareta sikkerhet og helse for våre seminardeltagere og foredragsholdere. For å sikre nettopp det, har vi gode prosedyrer og rutiner på gjennomføringen av konferansen i tett samarbeid med hotellet som ivaretar de nødvendige tiltakene som gjør arrangementet sikkert. Vi gleder oss til å se deg!

  KONFERANSENES
  FOREDRAGSHOLDERE
  Bjarne Haugland
  VVP
  Daniel C. Tabacaru
  Reframe Arkitektur AS
  Bjørn Moen
  Adm. direktør - Heidenreich AS
  Bror William Stende
  Bransjedirektør - Virke Faghandel
  Anne Dahl Øiseth
  Ansvarlig leder for Mentorprogrammet + Adm. direktør - Grohe Norge
  Ole Larmerud
  Oddgeir Tobiassen
  Direktør kompetanse og utvikling - Rørentreprenørene Norge
  Rune Flengsrud
  Adm. direktør - Ahlsell Norge AS
  Marianne Wætnes Røiseland
  Rørentreprenørene Norge
  Knut Strand Jacobsen
  Adm. direktør - Byggmesterforbundet
  Rune Hardersen
  Adm. direktør - GK Norge
  Gunnlaugur Trausti Vignisson
  Teamleder ITB-ansvarlig - Hent AS
  Tore Bakke
  Adm. direktør - Bravida Norge AS
  Ferry Smits
  Senior Specialist Building Physics - Rambøll
  Lars O. Overskeid
  Rørkjøp
  Øyvind Skarholt
  Adm. direktør - Norsk Byggtjeneste
  KONFERANSENES
  PANELDEBATTANTER
  Line Ekroll Dyb
  NRA, Adm. direktør
  Kai Johnsen
  VVS Eksperten, Daglig leder
  Thorbjørn Theie
  VVS Norge, Adm. direktør
  Håvard Hildrum
  Flow Group, Salgs og markedssjef
  Frank Olsen
  Rørkjøp, Adm. direktør
  Christine Sanner
  VB, Prosjektansvarlig
  Helge Ranheim
  Østlandske VVS AS, Daglig leder
  Geir Jansen
  Andenæs VVS AS, Servicesjef
  Marie Linn Havsgård
  Chr. Vestrheim AS
  Oddgeir Tobiassen
  Direktør kompetanse og utvikling - Rørentreprenørene Norge
  Ole Larmerud
  Rune Flengsrud
  Adm. direktør - Ahlsell Norge AS
  Rune Hardersen
  GK
  Gunnlaugur Trausti Vignisson
  Hent
  Tore Bakke
  Bravida
  Eli Hermine Heyerdahl Eide
  Rørentreprenørene Norge
  Ferry Smits
  Rambøll
  Børge Aanestad
  VB
  Personvern Preferanser
  Når du besøker vår nettside, kan det hende at det lagres informasjon gjennom nettleseren, gjennom et spesifikt tjeneste, vanligvis informasjonskapsler. Her kan du endre dine preferanser. Vennligst husk at ved å blokkere noen typer informasjonskapsler, kan det ha innvirkning på opplevelsen av vår nettside og tjenestene vi tilbyr.